بیانیه بهنام پیشرو / نه بازیکن می خریم نه مذاکره می کنیم / قبل از مهلت مقرر مبلغ را واریز کرده ایم