90/ نان تراکتور را مي‌خورم، به هواداران پشت نمي‌کنم