نگارش «نخستين پيش‌نويس» توافق هسته اي در چند روز آينده