آیت الله میرزا حسن ابوترابی بر اثر سکته مغزی درگذشت