حوزه های علمیه در معرض تهاجمات گسترده دشمن قرار دارند