90/ احتمال حذف يکي از دو مشتري به دليل نقص فني وجود دارد