از هر ۴ مورد سردرد میگرنی، ۲ مورد مربوط به زنان است