چرا دقيقي نيمكت‌نشين شد؟/ بند عجيب قرارداد مانع از بازي مهاجم پيكان