فرماندار: میزبانی از خانواده های شهدا در سمنان توفیق الهی است