مشترک مورد نظر در شبکه مخابرات نیست!/اندیکا جزیره ای دور افتاده در نقشه مخابراتی خوزستان