همه باید رهنمودهای رهبری را برای حل مشکلات اقتصادی مدنظر داشته باشند