دیروز نابینا و کر شده بودم | با این تساوی نمی شود گفت ماندن مان در لیگ قعطی شد