فردا و برای تایید پرداخت سپرده /نماینده بهنام پیش رو مدارک را به سازمان خصوصی سازی ارائه می کند