این روحانی به طور تحقیقی و علمی پوچی ادعاهای غربزدگان را به اثبات رساند!