دو محصول جدید دیجیتالی مجمع جهانی اهل بیت (ع) رونمایی شد