10 هزار نفر در بیش از 140 مسجد خراسان شمالی معتکف شدند