دولت ممکن است یکی دو روز با شعار جلو برود اما بعد چه خواهد کرد/ هیچ کس نباید تصور کند سهم بیشتری از نظا