می گویند جوانان را از چهارمحال بامینی بوس برای کار به مسجدسلیمان می آورند!