ترس استقلالي ها از داربي| دست خالي قلعه نويي در شهرآورد؟!