اجرای طرح «با قرآن در زلال اعتکاف» در ۲۵ مسجد بروجرد