چرا روی کتاب های استادِ شهید فقط مرتضی مطهری نوشته می شد؟