سینما منعکس کننده پیوند میان فرهنگ با ملت های جهان است