عكس / جشن تولد علیرضا حقیقی در كنار دوستان پرتغالی اش