دانش آموز گناوه ای به مرحله کشوری نوجوان خوارزمی راه یافت