رییس رسانه ملی: درگیری های یمن، جنگ آمریکا به نفع القاعده است