اجرای برنامه های مذهبی تاثیر زیادی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد