پارسال، زنجان فقط شش درصد اعتبارات اختصاصی مشاغل خانگی را جذب کرد