اصولگرایان با همدلی به وحدت می رسند/ وجود تخریب ها در کشور به دلیل نبود همدلی است