نمایشگاه کتاب تهران با حضور رییس جمهور افتتاح می شود