اگر مطابق قانون عمل کنند نباید امثال مرا ردصلاحیت کنند/شهید مطهری علیه شاه سخنرانی کرد،اما از دانشگا