طرح استفاده از گازهای خروجی در پتروشیمی آبادان بهره برداری می شود