بهرمندی هفت هزار طلبه و روحانی مازندران از خدمات حمایتی مرکز خدمات