اميدوارم اين فصل كابوس‌وار خوب تمام شود/ برانكو گفت آماده‌باش برای پرسپوليس بازی كنی