طرح استفاده از گازهای خروجی تا پایان خرداد در پتروشیمی آبادان بهره برداری می شود