پرتاب بلند صمیمی در غیبت حدادی/ اصفهان به مقام نخست رسید