تیم Project CARS لیست ماشین های موجود در بازی را منتشر کردند