کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در واکنش به افزایش صادرات عراق