روزنامه نگار کرد: آمریکا به آتش اختلافات و جنگ در ...