مسوولان در امور کشور حکومت امام علی (ع) را الگو قرار دهند