سفیر ایران در فرانسه: ایران و عربستان به عنوان دو ...