خاطره خواندنی برادر شهید مطهری از استاد و امام (ره)