اوباما از ژاپن به خاطر مانگا، انیمه و اموجی تشکر کرد