روزت مبارک کارگر افغانستانی...از طرف همه ایرانی‌ها