نمایشگاه کتاب تهران با حضور رییس جمهوری افتتاح می شود