پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به پرسشی درباره نذر كردن ...