متولیان فرهنگی ترویج سیره امام علی در بین جوانان را جدی تر بگیرند