گروه هاي جنگ طلب از هر بهانه‌اي براي سياه نمايي ايران استفاده مي‌کنند