عراقچی: می خواهیم تا چند روز آینده به پیش نویس توافق برسیم