استفاده هوشمندانه «تقدیربازان» از فرم در بیان بحران عاطفی انسان