عراقچی: امیدواریم تا چند روز آینده پیش نویس توافق تکمیل شود